Úvodní strana

Účel a cíle

Ke zpracování koncepce kraje zavazuje ustanovení § 77a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, které zní: "Kraje zpracovávají ve spolupráci s ministerstvem prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody ve své územní působnosti, nejde-li o národní park nebo chráněnou krajinnou oblast, národní přírodní rezervaci nebo národní přírodní památku".

Cílem zpracování koncepce je v souladu se zákonem a v souladu s principy Státního programu ochrany přírody a krajiny, jako dokumentu schváleného usnesením vlády č. 415 ze dne 17. června 1998, vytvořit funkční koncepční systém ochrany přírody a krajiny, tj. stanovit systém pravidel a opatření pro ochranu a vytváření ekologicky stabilní krajiny, při zachování biologické rozmanitosti a trvale udržitelného rozvoje.

Na základě podrobné analýzy současného stavu přírodního prostředí, přesněji všech jeho nejdůležitějších složek (zemědělských, lesních a vodních ekosystémů) ale i zhodnocení stavu krajiny, zvláště chráněných území, památných stromů, populací zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, pomůže jasně formulovat nejdůležitější úkoly a opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny. Jedná se o úkoly jednak na úseku obecné ochrany přírody při péči o územní systémy ekologické stability, lesní ekosystémy, zemědělské ekosystémy, vodní ekosystémy, druhy volně žijících a planě rostoucích rostlin i krajinný ráz, jednak na úseku zvláštní ochrany přírody při péči o zvláště chráněná území, zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů a památné stromy ale i úkoly v oblasti ekonomických a informačních nástrojů. Ve vztahu ke vstupu České republiky do Evropské unie bude značná pozornost věnována i cenným územím, které jsou součástí sítě území NATURA 2000.

Významnou součástí koncepce bude soubor vrstev pro geografický informační systém, který bude sloužit nejenom pro potřeby orgánů ochrany přírody všech stupňů při výkonu státní správy, ale i pro potřeby územního plánování, lesní hospodářské plány ekologickou výchovu, pro potřeby prezentace kraje a podobně.

K prohlížení souborů ve formátu PDF lze použít aplikaci Adobe Reader.