+420 549 255 496 / 

Služby

Řešíme

 • úpravy a revitalizace vodních toků, ramen a niv
 • hrazení bystřin
 • voda jako architektonický prvek měst a obcí
 • protipovodňová opatření, hráze, poldry
 • rybníky, malé vodní nádrže
 • mokřady, tůně
 • odtokové poměry, protierozní opatření
 • zeleň, výsadby dřevin
 • veřejná prostranství
 • biokoridory, biocentra, interakční prvky
 • větrolamy
 • břehové porosty
 • rekultivace ploch

Poskytujeme

 • projekty
 • studie, koncepce, strategie
 • inženýrské činnosti, zástupování investora
 • autorský a technický dozor
 • odklady a žádosti o dotace z aktuálních programů EU a ministerstev ČR
 • dokumentace ÚSES
 • plány společných zařízení a realizační projekty pro pozemkové úpravy
 • krajinářské a vodohospodářské části územních plánů
 • odborné posudky a poradenství
 • výzkumnou činnost
 • informační panely a tiskoviny

Činnosti projektanta

Terénní šetření

 • terénní průzkum lokality
 • fotodokumentaci
 • zhodnocení záměru a lokality

Geotechnický průzkum

 • půdní sonda vrtaná nebo kopaná
 • posouzení na místě
 • odběr vzorků pro laboratoř, rozbor, zatřídění zemin, posouzení výsledků, …
 • odběrvzorků zemin pro laboratoř —rozbor, zatřídění zemin

Podklady

 • mapové: základní, hydrologické, letecké, …
 • geodetické: zaměření, katastr nemovitostí
 • hydrologické: údaje ČHMÚ – srážkové, průtokové, objemové, …
 • chemické: odběry a rozbory sedimentů a půd, rozbory v laboratoři, vyhodnocení výsledků, …
 • biologické posouzení — rostlinná i živočišná společenstva, inventarizace dřevin, fytocenologický průzkum, hydrobiologie
 • historické (mapové nebo písemné), starousedlíci, archivy, katastrální úřady, obecní úřady, kroniky, …

Návrh řešení, projektování, ocenění

 • koncepce řešení, technický návrh, prověření souvislostí, …
 • rozpracování projektu
 • projednání projektu, vyjádření dotčených úřadů a vlastníků, dokončení projektu
 • rozpočet stavebních prací

Inženýrská činnost

 • zajištění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí
 • projednání s investorem, úřady, veřejností
 • zajištění územních rozhodnutí, stavebních povolení, a dalších „papírů“, …
 • vyhotovení manipulačních a provozních řádů, havarijních a povodňových plánů, …

Dotace

 • vytipování vhodného zdroje financování
 • příprava projektové dokumentace pro účely žádosti o dotaci
 • zpracování žádosti o dotaci
 • průběžná administrace až do závěrečného vyhodnocení akce

Dozor na stavbě

 • spolupráce při realizaci stavby — autorský dozor a technický dozor investora
 • pravidelné kontroly průběhu stavebních prací, administrace kontrolních dní, řešení problémů
 • příprava stavby až ke kolaudaci

Prezentace veřejnosti

 • autorská výtvarná a grafická činnost v oblasti informačních tiskovin a panelů k našim akcím,
 • příprava propagačních a osvětových materiálů
 • popularizace řešených témat
 • komentované exkurze na lokalitách realizovaných akcí, spolupráce se školami

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /