+420 549 255 496 / 

Svratka pod Brnem: přírodě blízká protipovodňová opatření

Studie se zabývá možnostmi realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a obnovou přirozené hydromorfologie a retenční kapacity toku a nivy v zájmovém území, vymezeném řešeným úsekem řeky Svratky a výústní tratí řeky Bobravy. Snahou je vrátit řece zpět část její přirozené údolní nivy v podobě rozšířeného říčního pásu a obnova ztracených přírodních hodnot. Protipovodňovým efektem je snižování hladin extrémních povodňových průtoků roztahováním vody do šířky. Je sledována také obnova přirozených retenčních nivních prostor, popřípadě jejich intenzifikace vzdouváním. Návrhy mají také kladný vliv na bezpečnost hrázových systémů, na zvýšení zásob vody v krajině v období sucha, na mikroklima v okolí, na snížení větrnosti a prašnosti, na čistotu vodního prostředí, na rekreaci, na zvěř, …

Projektováno 2011 - 2012
Investor: Povodí Moravy s.p.

Základní informace o studii

Výběr výstupů z průzkumové části

Výběr výstupů z návrhové části

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /