+420 549 255 496 / 

Strukov: biocentrum

Biocentrum leží při severním okraji obce Strukov nedaleko Uničova. Cílovým stavem je kombinace lesního a lučního společenstva na suchých až vlhkých stanovištích, doplněných vodní plochou. Celková plocha biocentra je 3.45 ha, z toho vodní plocha zaujímá 0.6 ha, louka 1.2 ha a dřevinné výsadby 1.5 ha; zbývající plocha jsou hráze a vodní koryta.

Biocentrum bylo nově založeno na ploše orné půdy navazující na lokální biokoridor - potok Tepličku. V centrální části byla vytvořena vodní nádrž s ostrůvkem, hlubokou tůní a rozsáhlým litorálním pásmem, napojená přítokovým a výtokovým korytem na potok Tepličku. Oddělená malá tůňka mezi výsadbami je zásobována průsakovou vodou a využívají ji zejména obojživelníci k rozmnožování. Do okrajů vodních ploch byly vysázeny trsy mokřadních rostlin.

Na Tepličce byl pro umožnění pohybu ryb kolem nového stavidla vybudován rybochod. Sestává z přepážek s výškovým rozdílem do 10 cm, který jsou ryby schopny překonat.

Dřevinné porosty mají vzhledem k omezené rozloze spíše charakter remízku s členitým okrajem. Výsadby navazují na břehový porost Tepličky a doprovodnou zeleň polních cest. Vysázeny jsou zde výhradně místně původní druhy, např. dub letní, jasan ztepilý, olše lepkavá, lípa malolistá, hloh, kalina obecná, ovocné dřeviny a vrby. Významné zastoupení mají keře.

Luční plochy jsou odkázány na každoroční pravidelnou péči člověka. Byly založeny osetím dvěma různými speciálně pro tuto lokalitu vytvořenými jeletotravními směsmi, výsev dalších druhů byl proveden na břehy vodních ploch. Na dílčích plochách, ze kterých se postupně šíří do celého biocentra, byly vysety pouze plané byliny.

Investorem akce byla obec Strukov, stavbu provedla HZO stavební, s.r.o.,Olomouc, akce byla realizována s podporou PRŘS

Projektováno 1997 - 1998
Investor: Obec Strukov

Stav biocentra 10 let po realizaci (2009)

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /