+420 549 255 496 / 

Bučovice - Vícemilice: biocentrum s rybníky

Zbudované nádrže s biocentrem se nacházejí v katastrálním území Vícemilice. Leží v prostoru původního, dávno zaniklého rybníka jihozápadně od obce. Maximálně využívají prostor mezi řekou Litavou a polohou plánované přeložky železnice.

Kaskáda dvou nádrží je navržena tak, aby byla samostatně vypustitelná. Rybníky mají rozsáhlé pobřežní pásmo a jsou dotovány náhonem z Litavy, který je opatřen tůní k usazení splavenin z řeky. Biocentrum je dále doplněno odvodňovacím průlehem porostlým domácími druhy dřevin.

Nádrže mají schopnost zadržet významný objem vody při mimořádných průtocích v Litavě. V takovém případě se prostor obou nádrží naplní přes odhlehčovací přeliv nad jezem.

Projektováno 2005 - 2011
Investor: Město Bučovice

Problém

Velké průtoky (dvacetiletá voda a větší) v Litavě se nemají kde v krajině rozlévat. Voda není zadržována v krajině, v krajině chybí kologická kostra (biocentra a biokoridory).

Příležitost

Město Bučovice vlastní plochy u Vícemilic, které jsou z větší části zamokřené – nelze je nijak využít). V minulosti zde již rybník býval, což dokazují písemné prameny.

Cíl

Vytvoříme zde biocentrum, s mnoha přínosy pro krajinu i člověka:
  • zadrží vodu v krajině
  • vytváří bezeškodnou rozlivnou plochu při povodni
  • je rekreační oblastí pro obyvatele obce
  • vytváří prostor pro přírodu – stanoviště vhodné pro mnoho druhů živočichů – ptáci, ryby, obojživelnící,drobná zvěř, a další

Situace

Situace před

Místo stavby se nachází jihozápadně od města Bučovice, resp. v k.ú. Vícemilice. Jedná se o zemědělsky využívanou oblast v pravobřežní části nivy řeky Litavy, km cca 36.000 – 37.100. Lokalita je ohraničena z jižní a východní strany řekou Litavou, ze severní strany železniční tratí s přilehlou bezzásahovou zónou určenou pro výstavbu připravované přeložky železnice a silnice (Akce Silnice I./Bučovice) a ze západní strany hrází bývalého rybníka. V severovýchodní části lokality je terén výrazně zvýšen, tuto část nelze zatopit.

Litava je v uvedeném úseku upravena, zahloubena cca 2.5 – 3 m pod úroveň okolního terénu, místy je na pravém břehu zbudována nevysoká ochranná hrázka. Kapacita koryta je cca Q100. V km 37.030 je situováno jezové těleso výšky 2.6 m. Břehové porosty v přilehlém úseku Litavy tvoří keře a nižší stromy. Správcem Litavy je Povodí Moravy, s.p., provoz Koryčany.

Terén samotné lokality je mírně skloněn po směru toku, část území nejblíže hrázi bývalého rybníka je trvale zamokřena – bezodtoká – a není obdělávána. Na bývalé hrázi je vzrostlé stromořadí. Podél vzdušní strany bývalé hráze vede svodnice z obce (bývalý náhon), která je zaústěna do Litavy v km 35,982 a jejímž správcem je ZVHS.

Průběh realizace

  • stavba zahájena, staveniště předáno – 30.7.2010
  • proběhlo 27 kontrolních dní
  • stavba dokončena a předána 30. 6. 2011
  • 23.9.2011 – slavnostní kolaudace (zpíval Bob Frídl :-) )

Dokončená stavba

Zvažujete realizaci podobného projektu? Rádi vám pomůžeme.

Kontaktujte nás
+420 549 255 496 /